Föreningen mot Skelleftesjukan, FAMY-Norrbotten, är en intresseförening för de som drabbats av sjukdomen

Familjär Amyloidos med Polyneuropati (FAP)

 

och vi arbetar mot tre mål:

 

*Att ställa upp för de drabbade och deras anhöriga rent socialt, medlemsvård

 

*Att informera om sjukdomen för sjukvårdspersonal och allmänhet

 

*Att samla in pengar för att stödja forskningen inom området