TANDVÅRDSSTÖD

Det statliga tandvårdsstödet  har ett högkostnadsskydd som börjar gälla när man får tandvårdsåtgärder utförda vars referenspris överstiger 3000:- under en ettårsperiod. Försäkringskassan ersätter då 50% av kostnader med ett referenspris mellan 3000:- och 15 000:- samt 85% av kostnader därutöver. Detta högkostnadsskydd gäller vid stora tandvårdsbehov oavsett orsak och det fungerar så att patientens pris regleras automatiskt av tandvårdskliniken (gäller både privat tandvård och folktandvård) som via Försäkringskassan håller reda på vad som betalats under en behandlingsperiod (ett år).

Det statliga tandvårdsstödet innehåller även ett Särskilt tandvårdsbidrag STB som riktar sig till den som har sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa. Vad gäller patientgruppen med Skelleftesjuka så kan de vara berättigade till detta stöd om de är muntorra pga långvarig läkemedelsbehandling. STB innebär ett extra bidrag på 600:-/halvår som kan användas till undersökning eller förebyggande behandling.  För detta krävs ett läkarintyg och ett salivprov som visar att salivmängden ligger under ett visst gränsvärde. Detta kan man ta upp med sin tandläkare eller tandhygienist som kan informera mer, salivprov tas av tandhygienist.

Vad gäller landstingets tandvårdsstöd så finns det ett stöd för ”personer med stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, kallas F-tandvård; det omfattar personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling”. I denna grupp finns vissa sjukdomar och funktionshinder specificerade. Skelleftesjukan som räknas som en ovanlig diagnos (enligt socialstyrelsens klassifikation) tillhör grupp F11.  Men – diagnosen i sig berättigar inte till detta stöd utan det måste finnas en funktionsnedsättning enligt ovan. Kan tex vara  att polyneuropatin gör att det blir svårt att borsta tänderna. Denna funktionsnedsättning skall bedömas av läkare som skall utfärda ett intyg på Socialstyrelsens blankett. Detta intyg skickas sedan till Landstingets beställarenhet som fattar beslut och  utfärdar ett tandvårdskort vilket berättigar till viss tandvård till besöksavgift enligt Hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Stödet omfattar främst sådan tandvård som syftar till att hålla munnen infektionsfri dvs tex undersökningar, kirurgiska åtgärder, rotbehandlingar, lagningar. Avtagbara proteser kan ingå men inte kronor, broar eller implantat.

Inför levertransplantation ingår infektionssanering i Landstingets tandvårdsstöd enligt kategori S 4.

Sammanfattningsvis kan jag säga att diagnosen i sig inte medför ngt utökat stöd  utan att varje patient måste bedömas individuellt. STB (administreras av Försäkringskassan) eller F-tandvård kan vara aktuellt, S4 vid transplantation.  Det bästa är att ta upp det med sin tandläkare som bör vara insatt i regelverket, i vissa fall krävs bedömning av läkare. Ni är givetvis välkomna att kontakta oss i specifika fall,  detta gäller även behandlande tandläkare och läkare.

 

Annika Lindkvist, Bedömningstandläkare
Telefon: 0920/284174
E-post: annika.lindqvist@nll.se